projekt_zjazdu_drogowego
PROCEDURA:
 

 

Zjazd drogowy indywidualny, zjazd publiczny z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, parkingi, place postojowe, zatoki, chodniki, ścieżki rowerowe

1. Uzyskanie „Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” dotyczącego możliwości zabudowy na danej działce.

2. Uzyskanie „Decyzji o warunkach zabudowy działki” w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub dzielnicy tylko w przypadku, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (decyzja powinna zawierać klauzulę prawomocności, czyli że podlega wykonaniu).

3. Wykonanie przez uprawnionego geodetę mapy geodezyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

4. Uzyskanie warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać zjazd w zarządzie dróg danej drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa).

5. Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego zjazdu i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu oraz projektu zagospodarowania terenu przez uprawnionego projektanta.

6. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego zjazdu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu w zarządzie dróg.

7. Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym (na 2-mce przed robotami)

8. Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia terenu (tzw. odrolnienie) – dotyczy gdy lokalizacja zjazdu znajduje się na gruntach rolnych klasy I i II.

9. Zlecenie wykonanie wykazu zmian gruntowych uprawnionemu geodecie (tylko wtedy gdy pkt.8)
10.Złożenie wniosku na budowę zjazdu w Starostwie Powiatowym.

11.Ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia.

12.Pobranie dziennika budowy (po otrzymaniu pozwolenia na budowę).

13.Uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych w odpowiednim zarządzie dróg (dokładna data)

14.Zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęciu robót budowlanych, właściwemu organowi (Nadzór Budowlany), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: oświadczenie kierownika budowy i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków i dołączyć zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych.

15.Spisanie protokołu przekazania pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.

16.Wytyczenie geodezyjne obiektu przez uprawnionego geodetę.

17.Budowa obiektu.

18.Wykonanie wytyczenia geodezyjnego powykonawczego obiektu.

19.Spisanie protokołu odbioru pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.

20.Zawiadomienie o zakończeniu budowy odpowiednie organy i służby.

21.Zgłoszenie obiektu do użytkowania.

Strona główna

Kontakt

Zlecenie

Procedura

Zjazdy

Parkingi

Oznakowanie

Literatura

Przepisy

zjazdy indywidualne linia
zjazdy indywidualne linia

                    Projekt Zjazdu

    Zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne

                                            Analiza, Projekty, Konsultacje

 

skomentuj na blogu