projekt_zjazdu_drogowego
OZNAKOWANIE:
 

 

Zjazd drogowy indywidualny, zjazd publiczny z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, parkingi, place postojowe, zatoki, chodniki, ścieżki rowerowe

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy ponadto kompleksowe projekty:

Na czas budowy lub przebudowy zjazdu indywidualnego lub publicznego niezbędne jest wykonanie projektu organizacji ruchu oraz projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

Aby podjąć decyzję co do wyboru sposobu oznakowania zajmowanego pasa drogowego należy w każdym przypadku rozważyć stopień  zagrożenia oraz konsekwencje  dla bezpieczeństwa ruchu projektowanych rozwiązań.

Oznakowanie i wybór urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny oprócz zgodności z obowiązującymi instrukcjami uwzględniać szczegółowo warunki miejscowe (charakter jezdni, wielkość ruchu, zakres i rodzaj ograniczeń, otoczenie drogi, istniejącą infrastrukturę drogową, geometrię drogi itp).
Jednoznaczne są prawne i merytoryczne wymagania przedstawione w: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem drogowym oraz szczegółowe przepisy i instrukcje zawarte w Instrukcji o Oznakowaniu Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym.
W sytuacjach szczególnego zagrożenia jakim jest zajęcie pasa drogowego, jego dobre oznakowanie jest ważne i musi uwzględniać następujące warunki:

Znaki służące do oznakowania zdarzeń powinny być możliwie jak najwyższej jakości i widoczne z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami ich dostrzeżenie odczytanie i prawidłową reakcję. Zastosowane znaki i elementy bezpieczeństwa ruchu powinny oprócz zgodności z wymogami instrukcji posiadać również świadectwa certyfikacji (te elementy, dla których certyfikacja jest wymagana).

 

 

Dz.U.03.220.2181

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla:

  1)  znaków drogowych pionowych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2)  znaków drogowych poziomych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3)  sygnałów drogowych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4)  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się umieszczanie na drogach znaków drogowych pionowych wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, zostaną zastąpione znakami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Znaki drogowe poziome niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione znakami drogowymi poziomymi spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. (1) Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Dopuszcza się umieszczanie na drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

6. (2) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w ust. 5, zostaną zastąpione urządzeniami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7. (3) Sygnalizatory świetlne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na przejazdach kolejowych przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

Strona główna

Kontakt

Zlecenie

Procedura

Zjazdy

Parkingi

Oznakowanie

Literatura

Przepisy

zjazdy indywidualne linia
zjazdy indywidualne linia
 

 

chatskomentuj na blogu

                    Projekt Zjazdu

    Zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne

                                            Analiza, Projekty, Konsultacje